ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PRO MANIPULACI S TLAKOVÝMI LAHVEMI
 
tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, např. řetízkem, umístěním do klece apod.;
 
je zakázáno pokládat lahve do ležaté polohy, válet, vláčet ani házet;
 
lahve s náplní větší než 10 kg lze nakulovat po patce;
 
tlakové lahve musí být chráněny proti nárazu, převržení a tepelným účinkům slunečního záření, nesmí být překročena teplota sálavé plochy nad 50 °C, je nutné vyloučit zdroje zápalu, včetně statické elektřiny;
 
je nutné chránit veškeré přístroje pracující v přímém styku s kyslíkem před olejem a tuky;
 
obsluha nesmí provádět opravy;
 
stav tlakové hadice musí být překontrolován před každým uvedením zařízení do provozu netěsnou nebo popraskanou hadici nutno ihned vyměnit;
 
netěsné nebo poškozené lahve se nesmí používat;
 
ochranné kloboučky se nesmí používat pro jiné účely, než je stanoveno, to znamená pouze na uzavření krytu ventilu. Kloboučky musí být řádně utaženy;
 
před uvedením zařízení do provozu nebo výměnou lahve musí být zkontrolován stav těsnění, hadice, po dotažení připojovací hadice otevřít lahvový ventil a provést zkoušku těsnosti spojů (natíráním rozebíratelných spojů roztokem saponátem nebo mýdlovým roztokem - v místě netěsností se tvoří bubliny, netěsnost lze vyhledávat sprejem nebo vhodným detekčním přístrojem);
 
ve vzdálenosti nejméně 5 m od lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení a bez stanovení zajištění pracoviště;
prostor s výskytem tlakových lahví musí být označen příslušnými bezpečnostními tabulkami, zejména tabulka s názvem plynu, zákaz kouření a manipulace s plamenem a další;
 
další podmínky pro manipulaci s tlakovými lahvemi jsou uvedeny v příslušných bezpečnostních listech, dle jednotlivých plynů;
 
na pracovišti, kde se používají tlakové lahve, musí být umístěny věcné prostředky požární ochrany.
 
ŽIVOTNOST TLAKOVÝCH LAHVÍ na CO2 JE 40 LET, tzn. že tlaková lahev starší 40 let musí být vyřazena z používání a nesmí být opětovně plněna