Základní povinnosti FYZICKÝCH OSOB

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpeční nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou pomoc.

Fyzická osoba je povinna zejména:

§  počínat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozil život i zdraví osob, zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a zařízení, při skladování, manipulaci nebo používání hořlavých či požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

§  zajistit trvalý přístup k hasicím přístrojům, hydrantům, rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení;

§  plnit příkazy a dodržovat zákazy zajišťující požární bezpečnost na vyznačených nebo požárně nebezpečných místech;

§  obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO (přenosné hasicí přístroje) rozsahu stanoveném zákonem;

§  vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce;

§  dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

Fyzická osoba nesmí zejména:

§  vědomě bezdůvodně přivolat jednotky požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání;

§  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá požadovanou odbornou způsobilost; 

§  poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení;

§  omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;

§  používání barevného označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany;

§  vypalování porostů.

 

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

§  provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

§  uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

§  ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

§  poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

 

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.