REKLAMAĆNÍ ŘÁD

1.Úvodní ustanovení
1.1.Reklamační řád společnosti D.S.D. METAL plus s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, 128 00 Praha, identifikační číslo: 61776548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63358 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
1.2.Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v zákoně č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ochrana spotřebitele“).
1.3.Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu zákona spotřebiteli nebo je s nimi uzavírána zvláštní kupní smlouva; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči prodávajícímu, pokud nejsou dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.
2. Záruka
2.1.Na zboží prodávané prodávajícím je zpravidla poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí. Na určitý sortiment zboží (výslovně označený prodávajícím) může být poskytována záruka i v jiné délce, a to dle příslušných právních předpisů platných pro daný sortiment zboží.
2.2.Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
2.3.Záruka se vztahuje pouze na viditelnou či skrytou výrobní vadu, která se projeví buď ihned, nebo při používání výrobku během záruční doby.
2.4.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, ke kterému došlo jeho používáním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození zboží způsobené chybnou manipulací nebo montáží, případně používání zboží neodborným způsobem nebo k jiným účelům, než k jakému je určeno (viz. návody na použití).

3. Odpovědnost za vady
3.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
3.2.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3.3.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
3.4.Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
3.5.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Karlova 7, 301 00 Plzeň. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4. Uplatnění reklamace
4.1.V případě uplatnění reklamace prodávající o reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník prodávajícího (vedoucí pobočky, jednatel nebo prokurista). Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.
4.2.Prodávajícíposuzuje reklamaci následovně:
a)   přímo na své pobočce,
b)   předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,
c)   předáním záručnímu servisu na posouzení, případně ho ihned opravit.
4.3.Prodávající zamítne reklamaci:
a)   má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle platných právních předpisů nebo ustanovení kupní smlouvy neodpovídá,
b)   v případě, že reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
c)   v případě, že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním,
d)   nebyla-li reklamace řádně uplatněna, například nebyl-li dostatečně vyplněn reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad zboží apod.).
e)   v případě, že nebyly dodrženy tyto reklamační podmínky
4.4.Reklamaci, kterou uplatní fyzická osoba, která je zároveň konečný spotřebitel dle občanského zákoníku, musí být prodávajícím vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů od převzetí uplatnění reklamace. Jestliže není prodávající schopen tuto lhůtu dodržet, informuje příslušný pracovník prodávajícího neprodleně kupujícího o stavu reklamace do vypršení této lhůty (toto ustanovení platí zejména pro případy reklamací dle odst. 4.2., písmene b) a c) tohoto reklamačního řádu.
4.5.Nesouhlasí-li kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebude prodávajícím dodržena, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
4.6.Pro reklamaci, kterou uplatní právnická osoba, která není konečným spotřebitelem dle občanského zákoníku, není lhůta stanovena, prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě, a to zejména s ohledem na odborné posouzení zboží dodavatelem nebo výrobcem.
4.7.Prodávající v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:
a)   dodáním chybějícího zboží,
b)   odstraněním vad opravou zboží,
c)   výměnou zboží,
d)   přiměřenou slevou z kupní ceny zboží,
e)   vrácením zaplacené kupní ceny.
4.8.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla prodávajícím odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat i výměnu zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.
4.9.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Stejné ustanovení platí pro případy, kdy se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opakované vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
4.10. Za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a opravována.
4.11. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
5. Závěrečná ustanovení
5.1.Přílohou reklamačního řádu je vzor reklamačního protokolu,který je ke stažení na webovém rozhraní obchodu  www.hasicskavyzbrojna.cz  nebo na provozovnách prodávajícího.
5.2.Změny reklamačního řádu jsou prodávajícím vyhrazeny.