VŠEOBECNÉ PODMÍNKY D.S.D. BONUS KLUBu

1.Ú
vodní ustanovení a D.S.D Bonus klub
1.1.D.S.D. Bonus klub  (dále jen „Bonus klub“) je název programu, který společnost D.S.D. METAL plus s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, 128 00 Praha, identifikační číslo: 61776548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63358 (dále jen „společnost“) nabízí všem registrovaným kupujícím (dále jen „zákazníci“)na internetovém obchodu www.hasicskavyzbrojna.cz.
1.2.Základním principem Bonus klubu je získávání bodů, za které si může zákazník následně nakupovat dárky, dárkové předměty, či jiné produkty za zvýhodněnou cenu. Společnost je oprávněna k účasti na Bonus klubu přizvat partnery. O takové skutečnosti bude společnost členy Bonus klubu informovat.
2.Členství v DSD bonus klubu
2.1.Členství v Bonus klubu vzniká registrací na webových stránkách www.hasicskavyzbrojna.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště(všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství v Bonus klubu. Členství v Bonus klubu je bezplatné. Členem Bonus klubu se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými v těchto všeobecných podmínkách, dále ve všeobecných podmínkách a reklamačním řádem společnosti. Členem Bonus klubu se nemůže stát ten, kdo zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu. V případě zneužití smyslu a účelu výhod Bonus klubu je možné zákazníkovi znemožnit získávání nebo čerpání bodů, a to jak dočasně, tak i trvale.
2.2.Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami a pravidly Bonus klubu. Členství v Bonus klubu zaniká v případě, že:
a)    zákazník Bonus klubu zneužil smysl a účel zákaznických výhod Bonus klubu;
b)    zákazník Bonus klubu záměrně poskytl v registraci nesprávné informace;
c)    v případě úmrtí zákazníka Bonus klubu, a to na základě písemného oznámení o úmrtí;
d)    zákazník Bonus klubu nerealizoval žádnou operaci v Bonus klubu po dobu delší než jeden (1) rok, tedy nenastalo během této doby připsání a odepsání bodů z účtu zákazníka Bonus klubu.
2.3.Zákazník Bonus klubu, jehož členství zaniklo, a to z důvodů uvedených v odst. 3.2., písm. a) až d), ztrácí nárok na použití nasbíraných bodů nashromážděných na svém účtu, a to včetně všech výhod s toho plynoucích.
3.Možnosti využití bodů
3.1.Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných koupí zboží v internetovém obchodě www.hasicskavyzbrojna.cz, společnost poskytne na požádání zákazníka Bonus klubu bonus, ve formě klubových dárků, dárkových předmětů nebo jiných produktů za zvýhodněnou cenu. Sekce Bonus klub obsahuje nabídku zboží určeného k odběru přímo na pobočkách společnosti, popřípadě tyto dárky lze poslat přepravní společností přímo uživateli Bonus klubu. Jednotlivé zboží, nabízené v Bonus klubu má stanovenou bodovou hodnotu, či kombinaci peněz a bodů. Body nebo dárky není možné vyměnit za peněžní hotovost.
3.2.Body nebudou zákazníkovi uznány v následujících případech:
a)    body byly získány v rozporu s dobrými mravy;
b)    body byly získány v důsledku omylu nebo technickou závadou systému;
c)    body byly přiděleny za zboží, které bylo následně vráceno, a to z jakýchkoli důvodů
4.Převzetí dárků
4.1.Převzetí dárku zákazník Bonus klubu potvrdí podpisem na výdejním dokladu. Zákazník Bonus klubu je povinen zkontrolovat si převzaté zboží přímo na pobočce společnosti. Pozdější reklamace nebudou uznány, s výjimkou skrytých vad výrobků,reklamovaných v zákonem stanovené záruční lhůtě. Poté bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
4.2.Dárek je možné také zaslat přepravní službou na adresu, pod kterou je zákazník vedený v registraci Bonus klubu. Za dárky zaslané poštou, které si zákazník Bonus klubu nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky, společnost neposkytuje náhradu bodů. Na písemnou žádost zákazníka Bonus klubu, mu budou dárky opětovně zaslány, náklady spojené s dopravou i v tomto případě hradí příjemce zboží.
4.3.Dárky a jiné produkty za zvýhodněnou cenu nabízené v Bonus klubu jsou k dispozici po dobu jejich vystavení na www.hasicskavyzbrojna.cz. Společnost si vyhrazuje právo náhrady dárků, které nejsou k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost dodá zákazníkovi dárek srovnatelné kvality a druhu. Společnost si dále vyhrazuje právo některý typ dárků stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky Bonus klubu. Informace o tomto kroku budou zákazníkům zasílány elektronickou poštou nebo budou zveřejněny na www.hasicskavyzbrojna.cz, v sekci Bonus klub.
4.4.Reklamace a vrácení dárků při vyřizování reklamací seřídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu D.S.D. METAL s.r.o., Karlova 7, 301 00 Plzeň (dále jen „doručovací adresa“).
4.5.Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu nebo fyzickým předáním zboží na pobočkách společnosti. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.
4.6.V případě, že se zákazník Bonus klubu po obdržení dárku rozhodne jej vrátit, a to z jakéhokoli důvodu, zašle do čtrnácti  (14) dnů po obdržení zásilky dárek zpět na doručovací adresu společnosti. Dárek nesmí být poškozen a musí být v originálním obalu. Po vrácení dárku má zákazník Bonus klubu nárok na vrácení bodů, je však povinen o vrácení bodů písemně požádat, a to do patnácti (15) dnů od odeslání nebo předání dárku společnosti. V případě, že zákazník Bonus klubu nesplní tyto podmínky, ztrácí nárok na vrácení bodů.
5.Závěrečná ustanovení
5.1.Členství v Bonus klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2. těchto Všeobecných podmínek Bonus klubu. Body získané zákazníkem Bonus klubu představují prostředky určité hodnoty, které slouží výhradně k získání dárků, či jiných produktů za zvýhodněné ceny a jsou platné a použitelné pouze v rámci Bonus klubu.
5.2.Společnost si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla Bonus klubu. Společnost si dále vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu, jakož i bodového hodnocení dárků, či zvýhodněné ceny. Společnost bude při těchto změnách zohledňovat zájem zákazníků Bonus klubu v maximální možné míře. Zákazníci Bonus klubu budou o těchto změnách informováni prostřednictvím elektronické pošta nebo na stránkách www.hasicskavyzbrojna.cz 
5.3.Společnost připravila Bonus klub s dlouhodobým záměrem, vyhrazuje si však právo kdykoli provoz Bonus klubu ukončit. Datum ukončení provozu Bonus klubu zveřejní společnost na webových stránkách www.hasicskavyzbrojna.cz minimálně jeden kalendářní měsíc před ukončením. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení Bonus klubu bude možné získat bonus ve formě dárků v průběhu následujících 60 dnů po tomto datu.
5.4.Tyto Všeobecné podmínky Bonus klubu vstupují do odvolání v platnost dnem 1. 6. 2013.