Základní povinnosti
PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH OSOB

ze zákona o požární ochraně  č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpeční nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou pomoc.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zejména:

§  zabezpečit plnění povinností vyplývajících ze zákona o PO jako nedílnou součást své činnosti ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. To znamená podle míry požárního nebezpečí začlenit jimi provozované činnosti do kategorií (s vysokým požárním nebezpečím, se zvýšeným požárním nebezpečím, bez zvýšeného požárního nebezpečí) odborně způsobilou osobou a na základě tohoto začlenění jsou pak povinny vypracovat a vést další dokumentaci, jako např.:

-          stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;

-          požárně bezpečnostní řešení stavby;

-          dokumentace o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně;

-          požární řády;

-          požární poplachové směrnice;

-          požární kniha;

-          požární evakuační plán;

-          dokumentace zdolávání požárů;

-          řád ohlašovny požáru;

-          doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností;

-          požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek.

Potřebné druhy dokumentace stanoví osoba odborně způsobilá na základě začlenění činností do kategorií. Platnost zpracované dokumentace PO musí být ročně kontrolována osobou odborně způsobilou;

§  vybavit objekty společnosti věcnými prostředky PO (schválenými druhy) tj. hasicími přístroji a požárně bezpečnostními zařízeními dle požárně bezpečnostního řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany), udržovat je v provozuschopném stavu a provádět jejich kontroly, opravy a revize, vést evidenci o těchto kontrolách, opravách a revizích;

§  vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a východy a volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k přenosným hasicím přístrojům a hydrantům;

§  dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a kontrolovat, zda tyto podmínky a návody dodržují všichni zaměstnanci;

§  označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně;

§  pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady;

§umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření;

§  vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména k provedení rychlého a účinného zásahu – zřetelně označena čísla tísňového volání a umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací, k nástupním plochám a zdrojům vody, trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a k zařízení pro zásobování požární vodou;

§  oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá (a to i v případě, že bude požár svépomocí uhašen!);

§  zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení;

§  stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, údržbou, kontrolou a opravami technických a technologických zařízení;

§  mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Pokud předem stanoví opatření, a ta předem oznámí územně příslušnému hasičskému sboru kraje, a ten může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji zakázat.