VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení
1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D.S.D. METAL plus s.r.o., se sídlem Jaromírova 40, 128 00 Praha, identifikační číslo: 61776548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63358 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hasicskavyzbrojna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dálejen, webové rozhraní obchodu“).
1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hasicskavyzbrojna.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodníchpodmínek.


2. Registrace kupujícího
2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „registrovaný účet“) nebo může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v registrovaném účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese odpovědnost za porušení povinnosti kupujícího zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací potřebných k přístupu do jeho registrovaného účtu.
2.4.Kupující není oprávněn poskytnout využívání svého registrovanéhoúčtu třetím osobám.
2.5.Prodávající může zrušit registrovaný účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj registrovaný účet nevyužívá déle než 6 (šest) měsíců.
2.6.Kupující bere na vědomí, že registrovaný účet při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nemusí být nepřetržitě dostupný.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1.Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (zejména poplatků souvisejících s balením a dopravou v rámci České republiky). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením, není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen na nabízené zboží, uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“)
3.3.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko„odeslat objednávku“
3.4.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou kupujícímu toto obdržení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.6.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na provozovnách prodávajícího;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 279727433, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayU
4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
4.3.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud to není prodávajícím výslovně uvedeno.
4.6.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího a dále izboží, které jeví známky opotřebení či zastarání nebo, porušil-li kupující originální obalzakoupenéhozboží.

5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hasicskavyzbrojna.cz.
5.3.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebované a v originálním obalu.
5.4.Ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebováno.
5.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 5 (pěti) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.6.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8.Je-li společně se zbožím poskytnuta kupujícímu odměna, je smlouva o poskytnutí odměny mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá smlouva o poskytnutí odměny platnosti a kupující je povinen spolu se zbožímvrátit prodávajícímu i poskytnutouodměnu.
 
6. Přeprava a dodání zboží
6.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu.
6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20 (dvacet) Kč za každý započatý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a v pořádku.
7. Odpovědnost za vady, záruka
7.1.Odpovědnost za vady a záruční podmínky na dodané zboží se řídí „Reklamačním řádem“ prodávajícího, který je taktéž uveden na webovém rozhraní obchodu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením úplné kupní ceny zboží.
8.2.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
8.5.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
9. Ochrana osobních údajů
9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
10. Zasílání obchodních sdělení
10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
11. Doručování
11.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 
12. Závěrečná ustanovení
12.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí výhradně českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Karlova 7, 301 00 Plzeň, adresa elektronické pošty: info@hasicskavyzbrojna.cz ; telefon: 377 925 502