Použití hasicích přístrojů podle druhu hasiva

 


Práškový hasicí přístroj

Ideální použití:

§  Průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelny,
kanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže.

§  Třída požáru: A, B, C.

Vhodné použití:

§  Úřady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice, chaty, sklepy, dílny, železniční přeprava, automobily.

§  Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou.

§  K hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V z min. vzdálenosti 1 m.

Nevhodné použití:

§  Jemná mechanika a elektronika, telefonní ústředny, elektrické rozvodny, místnosti, kde jsou přístroje citlivé na prach.

Nesmí se použít:

§  Lehké hořlavé a alkalické kovy, volně ložené sypké materiály, prach (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru).

 


Sněhový hasicí přístroj

Ideální použití:

§  Elektrická zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra), hořlavé plyny.

§  Třída požáru: B, C.

Vhodné použití:

§  Laboratoře, potravinářství, energetika, prostory s jemnou mechanikou, elektronickými zařízeními nebo hořlavými kapalinami.

§  Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky.

Nevhodné použití:

§  Pevné látky typu dřeva, textilií, uhlí (možnost opětovného vznícení od zahřátých konstrukcí).

§  Na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

§  V uzavřených prostorách s výskytem osob (možnost vzniku nebezpečné koncentrace CO2 – nebezpečí udušení).

Nesmí se použít:

§  Hořlavé prachy, sypké látky (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru), hořlavé a alkalické kovy.

 


Pěnový hasicí přístroj

Ideální použití:

§  Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.).

§  Třída požáru: A, B.

Vhodné použití:

§  Sklady, komerční objekty, domácnosti, pevné látky (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž).

Nevhodné použití:

§  Hořlavé kapaliny nízkovroucí a mísící se s vodou (alkoholy), hořlavé plyny a kovy.

Nesmí se použít:

§  Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), hořlavé kovy (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem).

 


Vodní hasicí přístroj

Ideální použití:

§  Pevné hořlavé látky organického původu, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

§  Třída požáru: A

Vhodné použití:

§  Papírenský a dřevařský průmysl, sklady pevných hořlavých látek, školy, archívy.

§  Hořlavé kapaliny rozpustné ve vodě (alkoholy, ketony).

Nevhodné použití:

§  Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje), hořlavé plyny.

§  Cenné materiály a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením.

Nesmí se použít:

§  Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), lehké a alkalické kovy, látky, které prudce reagují s vodou.


Klasifikace požárů

Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

 

Třídy požáru podle druhu hořlavé látky

A

B

C

D

F

Požáry pevných látek hořících plamenem, jejichž hoření je provázeno žhnutím.

Požáry kapalných látek a látek přecházejících do kapalného stavu.

Požáry plynných

látek hořících plamen.

Požáry lehkých a alkalických kovů.

 

Požáry jedlých olejů a tuků.

Např. dřevo, papír, sláma, uhlí, plasty, textil, látky organického původu.

Např. benzín, nafta, olej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkohol, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice.

Např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík.

Např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem.

Např. rostlinné i živočišné tuky a oleje – smažení, fritování